REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste on henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Sitoudumme asiakkaidemme yksityisyyteen ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.

Laatimispäivä: pvm: 20.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Paimentupa Oy

Y-tunnus: 2834407-5

Osoite: Kotaniementie 1, 83960 Koli

Puhelinnumero: 0400-802709

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Laura Turunen

Osoite: kotaniementie 1, 83960 Koli

Puhelinnumero: 0400-802709

3. REKISTERIN NIMI

Paimentupa Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakasyhteydenpitoon.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa: Yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, kotimaa ja yritys. Lisäksi voidaan tallentaa asiakkaan tilaamat palvelut ja laskutusohjeet.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot rekisteriin kerätään asiakkaalta itseltään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto

Asiakkaan allekirjoittamat asiakastietolomakkeet säilytetään lukitussa kaapissa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Yhteydenottolomake

Lähetä meille kysymyksiä tai kommentteja.